Общи Условия за ползване

You're using an outdated browser!

We use latest technologies to give you best possible shopping experience.
Unfortunately, your browser doesn't support those technologies.
Please upgrade your browser or download a new browser.

Click close button to continue shopping anyway

Общи Условия за ползване

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.copyservicebg.com предоставя услуги и продукти на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.copyservicebg.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите  и продуктите от www.copyservicebg.com чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са артикулите и услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: 
Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоките подлежат на рекламация.
Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки и услуги от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявените стоки и услуги на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД.

Права и задължения на КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.copyservicebg.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. 
КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД.

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.copyservicebg.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.copyservicebg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Политика за защита на личните данни

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на лична информация, която събираме от клиенти или посетители на нашия уеб сайт ("сайтът"). В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД да ползва тази информация, както е описано тук.

Моля прочете Условията за ползване за повече информация относно правилата за ползване на този сайт.

Каква информация събираме?
Типът информация, която КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да събира, включва име, служебен адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез онлайн проучвания.
Информация може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.copyservicebg.com. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично и не събираме чувствителна информация.

По какъв начин КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД използва личните данни?
КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа. КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД използва лична информация за статистически анализи на поведението на потребителите на сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на сайта. КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

Предоставя ли се лична информация на трети лица?
КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да разкрие лична информация с пратки към Вас; КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

Сигурност

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Изменения в политиката за конфиденциалност

КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.